Bilgi Bankası: Hosting
DorukNet'in desteklediği bileşen örnekleri nelerdir?
Posted by DorukNet Online Destek Sistemi on 04 November 2009 03:19 PM

CDONTS
--------------------------------------------------------------------------
<%
Dim objMail
Set objMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
objMail.From = "xxx@yyy.zz"
objMail.Subject = "CDONTS Test"
objMail.To = "xxx@yyy.zz"
objMail.Body = "This is an email message" & vbcrlf&_
"with CDONTS." & vbcrlf&_
"It is really easy. "
objMail.Send
Response.write("Mail was Sent")
'You must always do this with CDONTS.
set objMail = nothing
%>

CDO
--------------------------------------------------------------------------
<%
sch = "http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/"
Set cdoConfig = Server.CreateObject("CDO.Configuration")
cdoConfig.Fields.Item(sch & "sendusing") = 2
cdoConfig.Fields.Item(sch & "smtpserver") = "smtp.doruk.net.tr"
cdoConfig.fields.update

Set cdoMessage = Server.CreateObject("CDO.Message")
Set cdoMessage.Configuration = cdoConfig
cdoMessage.From = "xxx@yyy.zz"
cdoMessage.To = "xxx@yyy.zz"
cdoMessage.Subject = "CDO Test"
cdoMessage.TextBody = "This is a test for CDONTS message"
cdoMessage.Send
Set cdoMessage = Nothing
Set cdoConfig = Nothing
%>

ASPEMAIL
--------------------------------------------------------------------------
<%
Set Mail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
Mail.Host = "smtp.doruk.net.tr"
Mail.From = "xxx@yyy.zz"
Mail.FromName = "xxx@yyy.zz"
Mail.AddAddress " xxx@yyy.zz"
Mail.AddCc ""
Mail.AddBcc ""
'Mail.AddAttachment Server.MapPath("dosyalar/dosyam.txt")
Mail.Subject = "AspEmail Test"
Mail.IsHTML = True
Mail.Body = "Merhaba,<br>Bu benim ilk mailim"

On Error Resume Next
Mail.Send

If Err <> 0 Then
Response.Write "Bir Hata Oluştu: " & Err.Description
End If
%>

JMAIL
--------------------------------------------------------------------------
<%
Set JMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
JMail.ServerAddress = "smtp.doruk.net.tr"
JMail.Sender = "xxx@yyy.zz"
JMail.Subject = "JmailSMTP Test"
JMail.AddRecipient "xxx@yyy.zz"
JMail.Body = "This is my body" & VbCrlf & "VbCrlf makes a space in an email"
vIPAddress = Request.ServerVariables("HTTP_HOST")
JMail.AddHeader "Originating-IP", vIPAddress
JMail.Execute
%>

 

ASPJPEG
--------------------------------------------------------------------------
<%
' ASPJPEG için instance oluşturun

Set Jpeg = Server.CreateObject("Persits.Jpeg")

' Kaynak dosyayı açın
Jpeg.Open "c:\path\myimage.jpg"

' Yeni genişlik değeri
L = 100

' en/boy orantısını değiştirmeden yeni genişlik değerini uygula

Jpeg.Width = L
Jpeg.Height = Jpeg.OriginalHeight * L / Jpeg.OriginalWidth

' thumbnail oluştur ve diske kaydet

Jpeg.Save "c:\path\thumbnail.jpg"

%>

ASPJPEG ile birçok farklı yöntem uygulanabilir.Ayrıntılı bilgi için "http://www.aspjpeg.com/manual.html" adresinden yararlanabilirsiniz.

 

ASPUPLOAD
--------------------------------------------------------------------------

Adım 1

UploadScript1.asp adında bi dosya oluşturun ve içerisine aşağıdaki kodu yazın(dosya adı ve path değişebilir.):

<HTML>
<BODY>
<%
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload")
Count = Upload.Save("c:\upload")
Response.Write Count & " file(s) uploaded to c:\upload"
%>
</BODY>
</HTML>


Adım 2

UploadScript2.asp adında bir dosya oluşturun ve içerisine aşağıdaki kodu yazın:

<HTML>
<BODY>
<%
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
Upload.Save "c:\upload"
%>

Files:<BR>
<%
For Each File in Upload.Files
Response.Write File.Name & "= " & File.Path & " (" & File.Size &" bytes)<BR>"
Next
%>

<P>

Other items:<BR>
<%
For Each Item in Upload.Form
Response.Write Item.Name & "= " & Item.Value & "<BR>"
Next
%>
</BODY>
</HTML>

 

ASPUPLOAD ile farklı yöntemlerde upload işlemi de yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için 'http://www.aspupload.com/manual_simple.html' adresinden yararlanabilirsiniz.

(275 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
Resim Doğrulama 
 
Lütfen alttaki resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu özellik otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için uygulanmaktadır.